Believe, Future and Prediction

Question: 

May I ask you: do you believe in predicting the future with Tarot cards or astrology?

Your question raises a lot. There are actually three questions in one sentence. You’re talking about believe,  future and fortune telling by the use of tarot and or astrology. I am therefore called to answer this question in stages.

Believe 

Let me start with the word believe. I think it’s a word without any content. You can not do anything with it. Its thin and weak.
If you tell me: Last week i was  in the opera-building in Beijing, then you’d be able to substantiate it with a ticket, a receipt, the program booklet, a plane ticket, a hotel stay in Beijing to your name that night. Although I know you as someone who does not love to travel, I say, that I well believe you. The verification of all your travel documents do not need, I think finally, I believe your word.

 

If you would tell me that  last week you were in the space shuttle, orbiting the earth that would have triggered  me , that you made it up on the spot.
Oh I know, you’re adventurous and imaginative. I think it’s a great, fun story.
So I also know people who suffered all the terrible diseases of the world , but meanwhile they celebrate holidays in most challenging sporting events and I’ve never been able to catch them with a a cold. But hey, it’s probably their way to get attention. I think it’s ok,, so I ‘think so.

That sounds so casual: what does it matter, “I believe so.” Whether you really have been in the Space Shuttle or not : it is your story. It is part of the overall package of what you call you right now.

I prefer to change my “I believe you “ into “ I trust you” or ” I have faith “ in you, because that is what I actually mean. Your stories are your experiences: most I like, some I find too fantastic. But hey, I like You. You are a friend. I Trust You. I have faith in you.  I need no evidence for who you are. You are you and I take it all inclusive.

Does this mean that you believe or have faith in anything what others say?

No, absolutely not. The word believe however gives that suggestion. The word itself implies that the information itself is beyond any doubt and must be fully accepted as truth itself. When confidence is the fact,   I fully accept you as a person, but that your information may be examined if I wanted to.

Your personal experiences, I fully trust. Once you accept an opinion about something then there is the freedom to explore this view.
This is also the difference with the dictator who makes truth into law, the minister who wants you to blindly believe his word, the parent with an inexorable demand for obedience, the general public that  drops you by the wayside, and the scientist dictating you that all the non-rational refers to the land of fable.
I challenge you to trust me, and at the same time do examinations of the information you receive from me.

This research leads to personal experience. Live your accumulated knowledge and test it with the ideas of others. This keeps it fresh and always live  your own experience by the full.

This is complete freedom.

Advertisements

Geloof, toekomst en voorspellen

Vraag:

Mag ik je vragen: geloof jij in het voorpellen van de toekomst met Tarotkaarten of Astrologie?

Je vraag roept veel op. Het zijn eigenlijk 3 vragen in 1 zin. Je hebt het over geloven, toekomstvoorspellen en tarotkaarten/ en of astrologie. Ik voel me dan ook geroepen deze vraag stapsgewijs te beantwoorden.

Geloven

Laat ik beginnen met het woord geloven. Ik vind het een woord zonder enige inhoud. Je kunt er niets mee.
Als jij mij zegt: ik was vorige week in het opera-gebouw van Bejing, dan zou je dit kunnen onderbouwen met een ticket, een betalingsbewijs, het programmaboekje, een vliegticket, een hotelovernachting in Bejing op jou naam voor die nacht. Hoewel ik je ken als iemand die niet van reizen houd, zal ik antwoorden: dat wil ik best geloven. De verificatie van al je reisbescheiden acht ik niet nodig tenslotte, ik geloof je op je woord.

Als je me zou vertellen dat je vorige week in de spaceshuttle een baan rond de aarde zou hebben gemaakt dan zou er iets in mij opkomen van: dat verzin je ter plekke.
Ach ik ken je, je bent avontuurlijk en fantasievol. Ik vind het een prima, leuk verhaal.
Zo ken ik ook mensen die in hun leven alle verschrikkelijke ziektes van de wereld hebben (gehad), maar ondertussen de meest sportieve uitdagende vakanties vieren en ik heb ze nog nooit op een koutje kunnen betrappen, Maar ach, het zal wel hun manier zijn om aandacht te vragen en te krijgen. Ik vind het goed, dus ik ‘geloof het wel.

Dat klinkt zo achteloos: wat doet het er toe, “ik geloof het wel “. Of jij echt in de Space-shuttle bent geweest: het is jouw verhaal. Het hoort bij het totale pakketje van wat je op dit moment jij noemt.

Veel liever wijzig ik mijn ‘ik geloof in jou’dan ook in ‘ik vertrouw je ‘ , want dat is wat ik feitelijk bedoel. Jouw verhalen zijn jouw belevingen: de meeste vind ik leuk, enkele vind ik te fantastisch. Maar ach, ik vind je aardig, je bent een vriend. Ik vertouw je. Ik zoek geen bewijs voor je opvattingen. Jij bent jij en ik neem alles inclusief.

Neemt u dan alles aan wat anderen zeggen?

Nee, absoluut niet. Geloven geeft echter wel die suggestie. Het woord impliceert dat de informatie zonder enige twijfel, volledig moet worden aanvaard als waarheid. Bij vertrouwen gaat het erop, dat ik jou als mens volledig aanvaard, maar dat jouw informatie mag worden onderzocht indien ik dat zou willen.

Je persoonlijke belevenissen, daar vertrouw ik op. Zodra je echter een mening geeft OVER iets dan is er de vrijheid deze mening te onderzoeken.
Dit is dan ook het verschil met de dictator die zijn waarheid tot wet maakt, de dominee die wil dat je zijn woord klakkeloos gelooft, de ouder met een eis tot onverbiddelijke gehoorzaamheid, de algemene publieke opinie die je buiten de boot laat vallen, maar ook de wetenschapper die verlangt dat je al het non-rationele verwijst naar het land der fabelen.
Ik daag je uit mij te vertrouwen, en mijn informatie te onderzoeken.

Dit onderzoek leidt naar eigen ervaring. Leef je opgebouwde inzichten en toets deze met de ideeen van anderen. Zo blijft dat wat je weet vers en altijd naar eigen beleving.

Dat is volledige vrijheid.